25 Nguồn thu nhập của Yolllo Platform

25 Nguồn thu nhập của công ty Yolllo Platform

25 Nguồn thu của công ty Yolllo

Thông tin từ trang 28 của “Sách Trăng” công bố của Yolllo về dự án. Thì công ty Yolllo công bố có đến 25 nguồn thu. Có những nguồn thu hiện tại chúng ta biết, có những nguồn thu thì tương lai mới biết được nó thực tế thế nào. Hãy đọc để biết được những dòng thu nhập bên dưới nhé.

 1. Doanh thu từ đóng gói NFT trả tiền.
 2. Đăng ký IP.
 3. Bản quyền từ Thư viện IP.
 4. Thu nhập từ mua / bán NFT.
 5. Doanh thu đăng ký người dùng Yolllo.
 6. Doanh thu đăng ký doanh nghiệp Yolllo.
 7. Doanh thu xuất bản nội dung cao cấp.
 8. Doanh thu Doanh thu đấu giá NFT.
 9. Doanh thu quảng cáo nền tảng.
 10. Doanh thu bán lẻ YRM.
 11. Doanh thu bán buôn YRM.
 12. Doanh thu quảng cáo Yolllo.
 13. Thu nhập Sản xuất Nội dung.
 14. Doanh thu từ sản xuất nội dung cao cấp của nghệ sĩ.
 15. Thu nhập từ hoạt động câu lạc bộ Yolllo Social Club.
 16. Thu nhập từ dịch vụ YoPay.
 17. Thu nhập từ dịch vụ AVAPay.
 18. Thu nhập từ việc bán các ứng dụng Yolllo CRM.
 19. Doanh thu từ ứng dụng Vividly Academy.
 20. Thu nhập từ việc bán ứng dụng HappinessUp.
 21. Doanh thu quảng cáo của công ty.
 22. Doanh thu quảng cáo riêng.
 23. Thu nhập bản quyền.
 24. Thu nhập từ hợp tác với các tổ chức sản xuất.
 25. Thu nhập từ tokenomics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *