Category Archives: Hai Lúa

Hai Lúa là một nhân vật đại diện cho những người có những câu hỏi, những thắc mắc và muốn hỏi. Thông qua nhân vật “Hai Lúa” này để phát triển những kiến thức cho mọi người tại 5fingers