Tag Archives: Defi

Những kiến thức về Defi: Tài chính phi tập trung được chúng tôi chia sẻ với bạn tại đây.

Ethereum 2.0 (Eth2) đã bắt đầu khởi chạy với ví Deposit đã được mở

Ethereum 2.0 (Eth2) đã bắt đầu khởi chạy

Ethereum 2.0 đã bắt đầu Hôm nay ngày 6/11/2020 thì ngày hôm qua, tức cách đây 1 ngày thì Ethereum đã thông báo trên twitter của họ rằng. Họ đã bắt đầu nhận tiền vào ví Deposit và bắt đầu khởi động dự án Ethereum 2.0 (Eth2). Đây gần như là một tin tức mà […]

What is Ethereum 2.0 (Eth2)?

what is ethereum 2.0

What is Ethereum? Ethereum is a global, open-source platform for decentralized applications. On Ethereum, you can write code that controls digital value, runs exactly as programmed, and is accessible anywhere in the world. Ethereum 2.0 (Eth2) Eth2 is a long-planned upgrade to the Ethereum network, giving it the scalability and security it needs to serve […]

What is DeFi? or Decentralized Finance

what is defi? decentralized finance

What is DeFi? DeFi is an abbreviation of the phrase decentralized finance which generally refers to the digital assets and financial smart contracts, protocols, and decentralized applications (DApps) built on Ethereum. In simpler terms, it’s financial software built on the blockchain that can be pieced together like Money Legos. What is DeFi and who is […]