Tag Archives: Defi

Những kiến thức về Defi: Tài chính phi tập trung được chúng tôi chia sẻ với bạn tại đây.

Timelines: What Metaforce has done, is doing, and will do in the future?

Timeline What has Metaforce done, is currently doing, and will do in the future

Let’s review the timeline of Metaforce’s presence in the market and see: What have they accomplished? – Past. What are they currently doing? – Present. And what can we expect in the future? – Future. It’s quite coincidental. Today is June 27, 2023, and I happened to check the contract information of the Classic program. […]

Metaforce – Leading the Decentralized Metaverse Revolution

[Metaforce] Leading the decentralized Metaverse revolution.

The First Mountain Climber You know: When you discover a mountain and you’re the first person to climb its peak, there won’t be any path for you. You have to explore step by step, break through bushes, overcome rocks and cross streams to ascend. And that’s not to mention the other dangers like wild animals, […]

Metaforce – Dẫn đầu trong cuộc cách mạng Metaverse phi tập trung

[Metaforce] Leading the decentralized Metaverse revolution.

Người leo núi đầu tiên Bạn biết đó: Khi bạn phát hiện ra một ngọn núi và bạn là người đầu tiên đi lên đỉnh núi đó thì sẽ không có một con đường nào cho bạn cả, bạn phải lần mò từng bước, phá từng bụi cây, vượt qua những hòn đá và qua […]

5 Important Questions About MFS – Meta Force Coin Answered by Mr. Lado

5 Important Questions About MFS - Meta Force Coin Answered by Mr. Lado

June 22, 2023 During a Zoom session on June 22, 2023, Mr. Lado Okhotnikov provided insightful answers to 5 important questions in 11 question regarding MFS – Meta Force Coin. His responses shed light on various aspects of Forcecoin, offering a clearer understanding of its significance and future prospects. Let’s delve into each question and […]

Mr. Lado Okhotnikov answered 3 important questions about Meta Force’s Royalty NFTs

3 significant questions about Royalty NFTs

Exploring the Exciting World of Meta Force’s Royalty NFTs Meta Force’s Royalty NFTs have garnered significant attention and raised intriguing questions among users. In this article, we will delve into 3 key questions in 11 question surrounding the Royalty NFTs and shed light on the upgrading process, dividend payments, and the conditions that may disqualify […]

11 Questions Answered by Meta Force Founder Mr. Lado Okhotnikov

11 Questions Answered by Meta Force Founder Mr. Lado Okhotnikov

June 22, 2023 META FORCE Q&A Session: Insights from Founder Lado Okhotnikov Discover the highlights of our powerful Zoom call where our international team discussed goals and ecosystem development. Our founder, Lado Okhotnikov, addressed user questions in this exclusive session. Limited to 1000 attendees, the event was fully booked, but we’re sharing a condensed summary […]

How to Register in META FORCE: A Step-by-Step Guide

Starting to Earn with Meta Force: A Step-by-Step Guide

A Step-by-Step Guide If you’re interested in exploring the world of cryptocurrency and earning rewards, META FORCE is a great place to start. In this step-by-step guide, we’ll show you how to register for META FORCE and start earning rewards in just a few simple steps. To get started, you’ll need to install a Polygon-compatible […]

Video: Tại sao đồng Forcecoin của Meta Force sẽ phát triển vượt bậc?

Video lòng tiếng việt chia sẻ của MR Lado về tại sao forcecoin sẽ phát triển

Nội dung video Xin chào các bạn, Tôi là Lado Okhotnikov Video này sẽ giới thiệu về mã thông báo của forcecoin. Chúng ta sẽ thảo luận về những điều cần thiết mà bạn cần biết trước khi forcecoin được ra mắt. Thông tin này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sâu sắc và […]

Tại sao nói Royalty NFT là trái tim của Meta Force?

Tại sao nói Royalty NFT là trái tim của Meta Force

Vì đâu Hai Lúa chia sẻ về Royalty NFT? Sau một thời gian tìm hiểu sâu về NFT của Meta Force, Hai Lúa đã thấy được sự tuyệt vời trong cách vận hành Meta Force và lấy “Royalty NFT” gần như làm trung tâm của Meta Force. Thật là một sự vận hành thông minh […]

Tại sao nói Just NFT là nhịp đập đầu tiên của trái tim Meta Force

Just NFT đươc xem la nhịp đập đầu tiên của trái tim meta force

Just NFT là gì? Just NFT là một NFT cấp 0 trong hệ sinh thái Meta Force có thể được sạc bằng mã thông báo Năng lượng (Energy) để mở khóa các trạng thái NFT và kiếm thu nhập từ nhóm doanh thu toàn cầu. Mã thông báo Năng lượng Bạn có thể kiếm được […]