Diễn giải cách thức hoạt động của Multi-Mining để phát hành Forcecoin

Diễn Giải về Multi-Mining thuật toán phát hành Forcecoin trong chương trình Uniteverse của Meta Force

Cách thức hoạt động của Multi-Mining “Đa khai thác”

Đồng tiền Forcecoin là đồng tiền của Meta Force được dùng trong toàn bộ hệ sinh thái của họ.
 1. Forcecoin được phát hành thế nào?
 2. Thông qua cơ chế gì?
 3. Thuật toán dùng trong Forcecoin là gì? 
Thông qua bài viết này sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi đó. Nếu bạn muốn xem Video thì có thể xem Video này, đây là Video của Mr Lado là CEO của Meta Force đã chia sẻ.

Hiểu về 3 Khái niệm với 3 Block khác nhau

Ở đây chúng ta sẽ có 3 khái niệm: Khối lớn, khối nhỏ và khối siêu nhỏ. Cách khối này sẽ chứa số lượng các đồng Forcecoin.
 • Khối siêu nhỏ: Chứa số Forcecoin được phân phối tương ứng với giá luôn cố định là 50DAI. Số Forcecoin sẽ thay đổi.
 • Khối Nhỏ: Chứa từ 130,000 đến 135,000 khối siêu nhỏ.
 • Khối Lớn: Chứa cố định luôn là 10 Khối Nhỏ.

Big Block là block lớn nhất trong multi mining khi phát hành forcecoin

1. Đầu tiên chúng ta nói về Khối Lớn (Big Block) trước viết tắt là BB

Thuật toán “Đa khai thác” trong Meta Force có quy định cụ thể. Khi bắt đầu, Khối lớn (BB) đầu tiên được phân bố trước, nó đại diện cho một nửa tổng số tiền được chuẩn bị cho đa khai thác.
Tổng số lượng Forcecoin được phân bổ trong quá trình “Đa Khai Thác” của Meta Force là 468.114.000 Forcecoin (Chiến 80% tổng cung). Một nữa trong tổng số Forcecoin này được phân bố cho BB đầu tiên, tức là BB đầu tiên chứa: 234.057.000 Forccecoin. Một nữa còn lại của tổng 80% này sẽ dùng cho các BB còn lại. Tức là bao nhiêu BB sau không cần biết, có thể là 10, có thể là 100, có thể là 1000 BB sau đó nhưng tổng số Forcecoin là bằng với BB đầu tiên này, tức là bằng: 234.057.000 Forccecoin
Mỗi BB tiếp theo sẽ luôn có số lượng Forcecoin bằng một nửa số lượng của BB trước đó.

Chỗ này dừng lại giải thích cho dễ hiểu:

 • BB1: 234.057.000 Forcecoin.
 • BB2: 234.057.000/2 = 117.028.500 Forcecoin.
 • BB3: 117.028.500/2 = 58.514.250 Forcecoin.
 • BB4: BB3/3… Cứ như thế cho các BB còn lại.
Xin lưu lý 1 lần là BB là viết tắt của Big Block tức là “Khối Lớn” cho mọi người nhớ chứ không lại tưởng là ký hiệu gì? Và BB1 tức là Khối lớn thứ 1 và cứ như vậy cho BB2, BB3,…
Minor Block là khối nhỏ trong multi mining trong phát hành forcecoin

2. Bây giờ ta sẽ tiếp tục với Khối Nhỏ (Minor Block) viết tắt là MB.

Như trên có nói: 1 BB có 10 MB bên trong, tức là 1 Khối lớn chứa 10 khối nhỏ bên trong và số lượng Forcecoin trong mỗi khối nhỏ tùy thuộc vào hiện tại MB đó thuộc BB thứ mấy và nhân với hệ số tính toán.
Rồi, tới đây tòi ra thêm một khái nhiệm nữa là “Hệ Số Tính Toán”. Vậy “Hệ số tính toán” là gì?
“Hệ số tính toán” là một con số nằm trong khoảng từ 1,27 đến 0,73 với bước là 0,06 (xem bảng dưới).
 • 1,27; 1,21; 1,15; 1,09; 1,03; 0,97; 0,91; 0,85; 0,79; 0,73;
Tức đây là một con số quy định để nhân với số lượng Forcecoin có trong BB hiện tại đó, như với BB1 thì nhân với 234.057.000/10 để cho ra số Forcecoin của MB hiện tại.
Nào! Bây giờ ta tính toán phát với MB1 từ là Khối nhỏ đầu tiên của Big Block đầu tiên. Tức là ta lấy số (234.057.000/10)x1,27 = 29.725.239 Forceoin. Tương tự ta cố thể tính ra các MB khác.
 • MB1: (234.057.000/10)x1,27 = 29.725.239 Forceoin.
 • MB2: (234.057.000/10)x1,21 = 28,320,897 Forceoin
 • MB3: (234.057.000/10)x1,15 = 26,916,555 Forceoin
 • MB4: (234.057.000/10)x1,09 = 25,512,213 Forceoin
 • MB5: (234.057.000/10)x1,03 = 24,107,871 Forceoin
 • MB6: (234.057.000/10)x0,97 = 22,703,529 Forceoin
 • MB7: (234.057.000/10)x0,91 = 21,299,187 Forceoin
 • MB8: (234.057.000/10)x0,85 = 19,894,845 Forceoin
 • MB9: (234.057.000/10)x0,79 = 18,490,503 Forceoin
 • MB10: (234.057.000/10)x0,73 = 17,086,161 Forceoin
Vậy là ta đã tính ra được số Forcecoin có được trong mỗi Khối Nhỏ của Big Block đầu tiên. Các Khối Nhỏ của Big Block thứ 2 và thứ 3,… được tính tương tự.
Khối siêu nhỏ Micro block trong phát hành forcecoin

3. Cuối cùng là chúng ta đi đến Khối Siêu Nhỏ (Micro Block)

Mỗi khối Nhỏ (MB) chứa từ 130 nghìn đến 135 nghìn khối Siêu Nhỏ bên trong. Tức là chúng ta có tuần tự: Khối Lớn (BB) chứa Khối Nhỏ (MB) và khối Nhỏ lại chứa khối Siêu Nhỏ.
Để tính số Forcecoin trong mỗi Khối Siêu Nhỏ này là bao nhiêu, ta cũng có một “Hệ số tính toán” để tính tương tự như số Forcecoin trong khối Nhỏ vậy. Tuy nhiên chúng ta không cần đi quá sâu vào công thức đó. Bạn muốn tìm hiểu sâu hơn có thể đọc nó tại phần “Sách Trắng” của Forcecoin được Meta Force công bố.
Chúng ta sẽ lấy một ví dụ để cho bạn hình dung:
 1. Với khối BB1 tức khối lớn đầu tiên ta có tổng số Forcecoin trong đó là: 234.057.000 Forcecoin. Trong mỗi Khối Lớn lại có 10 Khối Nhỏ.
 2. Với khối Nhỏ đầu tiên trong khối Lớn đầu tiên này ta có: 29.725.239 Forceoin. Trong 1 khối nhỏ có từ 130k đến 135k khối siêu nhỏ.
 3. Khối siêu nhỏ đầu tiên trong khối nhỏ này sẽ có số lượng Forcecoin là 200 đồng và đươc bán trong Coinset là 50Dai, kéo dài cho đến khối siêu nhỏ trong khối nhỏ thứ 10 của khối lớn đầu tiên này sẽ có số lượng Forcecoin là 110 Forcecoin. Và khi khởi đầu cho khối siêu nhỏ đầu tiên của khối nhỏ đầu tiên trong Khối lớn thứ 2 là 100 Forcecoin. Đây chính thức bạn sẽ thấy Deca-having (Giảm một nữa sau 10 lần).

One Micro block được bán với giá là 50 Dai

Bây giờ đến quy trình phân phối Forcecoin

Việc phân phối Forcecoin cho những người tham gia diễn ra tuần tự, theo thứ tự từ Khối Nhỏ đầu tiên đến khối nhỏ thứ mười. Mỗi Khối nhỏ thì chứa trung bình từ 130.000 đến 135.000 Khối Siêu nhỏ. Trong Khối lớn đầu tiên, số lượng Forcecoin trong mỗi Khối Siêu nhỏ giảm dần. Cụ thể là Khối Siêu Nhỏ trong Khối Nhỏ đầu tiên có số lượng là 200 Forcecoin và Khối Siêu Nhỏ trong Khối Nhỏ thứ 10 xuống còn 110. Khi Khối nhỏ đầu tiên hoàn thành, khối nhỏ thứ hai sẽ bắt đầu, trong đó mỗi Khối siêu nhỏ của khối nhỏ thứ 2 chứa 187,5 Forcecoin và tương tự có công thức tính cho Khối siêu nhỏ trong khối nhỏ thứ 3 có số lượng cụ thể được ghi trong “Sách Trắng ” v.v.
Như bạn thấy, số lượng Forecoin trong các khối siêu nhỏ giảm dần, mà chi phí mua các khối siêu nhỏ này trong Coinset bằng DAI không thay đổi. Do đó giá của mỗi Forcecoin trở nên đắt hơn một chút.
Khi Khối nhỏ thứ mười được thực hiện, toàn bộ Khối lớn kết thúc. Sau đó, Khối lớn thứ hai bắt đầu từ Khối nhỏ đầu tiên của nó, trong đó mỗi Khối siêu nhỏ đã chứa 100 Forcecoin. Đó chính xác là một nửa so với lúc bắt đầu khối siêu nhỏ của Khối lớn đầu tiên. Do đó, toàn bộ chu kỳ giảm một nửa xảy ra giữa các Khối lớn, dần dần, không có bước nhảy đột ngột. Điều này làm giảm dần số lượng forcecoin cho cùng một mức giá. Đồng thời, giá của mỗi đồng xu riêng lẻ không ngừng tăng lên.
1 Micro Block được phân phooiis vào trong Network để phát hành Forcecoin

Tổng kết

Vậy là chúng ta đã hiểu về “Multi-Mining” tức là Đa Khai Thác. Nó là phần đầu tiên của chương trình Uniteverse mà Meta Force đang triển khai, Uniteverse có 2 phần là Multi-Mining và Metaverse. Thông qua Multi-Mining chính là cơ chế để đưa đồng Forcecoin ra thị trường thông qua Đa Cấp của họ, chính vì vậy mới có Multi “Đa” trong thuật ngữ này.
Thuật toán mà đồng tiền Forcecoin dùng trong cơ chế của mình đó là Deca-Having tức là giảm một nữa sau 10 lần hay dễ hiểu hơn là giảm một nữa số lượng đồng coin trong mỗi khối siêu nhỏ sau 10 khối nhỏ. Cụ thể như khối siêu nhỏ của khối lớn đầu tiên là 200 Forcecoin thì khối siêu nhỏ của khối lớn thứ 2 chỉ còn là 100 Forcecoin. Nó chính là giảm một nữa.

One thought on “Diễn giải cách thức hoạt động của Multi-Mining để phát hành Forcecoin

 1. Pingback: Tất tần tật về “Tier” trong Uniteverse của Meta Force – Uniteverse của Meta Force

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *